นางนวีนา   ประดา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม    ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงตำบลนาสะไม