อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

covid190

กองการศึกษาฯ

( นายวิชิต     บุญเนาว์ )
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

( นางสาวไปรยา  กรวยสวัสดิ์ )
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

( นางดาววี   ทวีพัฒน์ )
ครู

 

 

( นางหวานใจ    เหลาผา )
ครู

 

( นางจำเนียร  ผลจันทร์ )
ครู

( นางสาวลภัสรดา  เหล่าสาร )
ครู

( นางสาวสุภาพร  ผิวพรรณ )
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

( นายสรวิศ  โคตหา )
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


( นางจันทธิดา  ประดิงอินทร์ )
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

ข่าวสารล่าสุด

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban@nasamai-sao.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook http://www.nasamai_2556